School met een visie

Onze kijk op opvoeding en onderwijs

onze missie

Don Bosco Hechtel is meer dan een school waar enkel kennis onderwezen wordt. Binnen ons studieaanbod bieden we kwaliteitsvol onderwijs aan. We sporen jongeren aan om volgens hun eigen mogelijkheden en interesses maximale leerwinst te boeken. Tegelijkertijd investeren we in tijd en ruimte om brede competenties en vaardigheden van jongeren te ontwikkelen. Voortdurend staan we open om nieuwe methodieken en technologieën in onderwijs te integreren. 

De overgrote meerderheid van onze leerlingen zet zijn/haar studieloopbaan verder in het hoger onderwijs na dit secundair onderwijs. Hen voorbereiden op dit volgend traject houden wij voor ogen. 

Don Bosco Hechtel is meer dan een school. Via ons middagspel, verschillende sportcompetities, de schoolband, vrij podium, leerlingentoneel, wereldwinkel, talrijke buitenschoolse activiteiten en reizen zetten we in op gezonde ontspanning, actief bewegen, sociale contacten in ‘real life’, cultuur, een duurzame economie … De feestdag van Don Bosco is een hoogtepunt in het schooljaar. Heel wat activiteiten zijn klasoverstijgend. Jongeren worden uitgenodigd om zich te engageren voor maatschappelijke initiatieven en voor leeftijdsgenoten. Ze groeien op in een veilige omgeving waar ze talrijke competenties kunnen ontplooien.

 Jongeren worden op veelvuldige wijze uitgenodigd om nieuwe horizonten te verkennen, talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Ze krijgen vaak mogelijkheden om samen met leeftijdsgenoten unieke projecten en sfeervolle belevenissen op te zetten en te ervaren. Tegelijkertijd biedt de school mogelijkheden tot zingeving. Jongeren kunnen hierin een rol spelen en een verschil maken voor leeftijdsgenoten. Leerkrachten die inspireren kunnen een rolmodel zijn voor leerlingen en collega’s.

Don Bosco Hechtel is een school waar in team veel aandacht wordt besteed aan de zorg voor elke individuele leerling, gericht op hun talent- en persoonlijkheidsontwikkeling. De school is een gemeenschap in de gemeenschap, voortdurend in dialoog met de jongere en alle partners in opvoeding.

Zo nemen we als school op een constructieve, dynamische en toekomstgerichte wijze onze verantwoordelijkheid op binnen onze maatschappij. We nemen deze taak op binnen het onderwijs in Noord-Limburg, in relatie met het pedagogisch project van Don Bosco, als deel van het Katholiek onderwijs. 

Het is onze ambitie om dit dagelijks waar te maken.

Onze visie

Opvoeden is een veeleisende en complexe opdracht. Het is niet eenvoudig om te zeggen wanneer een opvoedingsproces ‘geslaagd’ is. Dit ligt niet zomaar vast. Elk mensenleven is immers een uniek verhaal. Wel zijn er een aantal universele en fundamentele uitdagingen die eigen zijn aan de menselijke ontwikkeling. De ontwikkelingsdoelen vrijheid, verantwoordelijkheid, verbondenheid en zin zijn belangrijke bakens voor het opvoeden. In vrijheid kunnen jongeren geleidelijk verantwoordelijkheid opnemen. Anderen zien en zelf gezien worden, creëert verbinding. Elke dag opnieuw worden jongeren op onze school uitgedaagd om antwoorden te zoeken op de eigen vragen.

In opvoeding zijn vele partners betrokken. Ouders, familie, vrienden, school, jeugdleiding, trainers,… Het samenspel tussen alle betrokken partners is veelzijdig en complementair. Kiezen om samen op te voeden biedt een meerwaarde. Het geeft de kans om in gesprek te gaan met elkaar.

In de opvoeding heeft de jongere een positief leefklimaat nodig om te groeien, een ruimte waar hij op zijn maat tot bloei kan komen. De opvoeding is gericht op een groeiende verantwoordelijkheid van de jongere. Daarbij is het aanbieden van experimenteerruimte en zinduiding heel belangrijk. Jongeren krijgen kansen om zich in te zetten en worden opgeroepen om mee verantwoordelijkheid te dragen voor andere jongeren.

Op school willen we jonge mensen helpen om op vele vlakken van het leven positieve ervaringen op te doen en eigen talenten te ontdekken. Zo kan de jongere groeien tot een weerbare en creatieve volwassene die in de samenleving van morgen actief en gelovig een taak op zich neemt voor zijn eigen geluk en dat van anderen.

Opvoeden is teamwork. Op school vraagt dit een goede organisatie, kansen tot overleg en gezonde communicatie tussen opvoeders. Het schoolteam bezint zich voortdurend over de visie van het eigen project.

Opvoeden gebeurt niet vanaf de zijlijn. Elke betrokkene gaat mee op tocht, als tochtgenoot en/of als gids. Hierbij is het pedagogisch project een onmisbare inspiratiebron, voor al wie in het spoor van Jan Bosco jongeren nabij wil zijn.

Don Boscocollege Hechtel

Mijn Thuis vol muziek!