Economie wiskunde

Lessentabel economie wiskunde

vakken

5e

6e

aardrijkskunde

1

1

biologie

1

1

chemie

1

1

economie

4

4

Engels

2

2

Frans

3

3

fysica

1

1

geschiedenis

2

2

godsdienst

2

2

klasuur

1

1

lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

4

project kunst en muziek

1

1

werkcollege (keuzeaanbod)

1

1

wiskunde

6

6

Deze studierichting bestaat uit twee componenten: Economie en Wiskunde.
Deze geven de klemtonen van de studierichting aan.

De combinatie van deze twee vakdomeinen staat borg voor ruime keuzemogelijkheden in het hoger onderwijs. Alle studierichtingen van het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) hebben een uitgesproken doorstromingsfunctie. Dit wil zeggen dat ze enkel en alleen willen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs waar er eigenlijk geen keuzebeperkingen zijn.
Het ASO bereidt je niet voor om direct te gaan werken na het beëindigen van je secundaire studies.
De leerplannen zijn zo opgemaakt dat elke studierichting in principe voorbereidt op alle vormen van hoger onderwijs.
Economie wordt abstract benaderd.
De algemene economie of sociale economie krijgt de meeste aandacht.

Ze bestudeert de menselijke relaties in een land en tussen de landen in de wereld onderling.
Het deelvak bedrijfswetenschappen behandelt de problemen en relaties die kaderen in het bedrijfsbeleid: productie, kostenbeheersing, boekhouding en bedrijfsbeheer, internationale handel, personeelsbeleid ….
De boekhouding is een ondersteunend onderdeel.
In het deelvak recht maken de leerlingen kennis met de juridische wetmatigheden waarbinnen de samenleving functioneert: het burgerlijk recht met de nadruk op de relaties binnen de familie en met andere burgers, begrippen uit het sociaal en fiscaal recht met relaties tot de overheid.

Ook in deze richting neemt de studie van de moderne talen een belangrijke plaats in.
De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur.
Accenten liggen op het ontwikkelen van:
– communicatieve en creatieve competenties in het Nederlands en moderne vreemde talen (b.v. leesstrategieën toepassen, literaire smaak ontwikkelen, …);
– competentie op vlak van taalbeschouwing (analyseren van en reflectie over taalstructuren, communicatie, taalfenomenen, …);
– interculturele competenties (literair, filosofisch en historisch bestuderen van culturele achtergronden, culturele diversiteit onderkennen en respecteren).
Voor de component Wiskunde kan in de derde graad de 6u-cursus – via het complementair gedeelte – nog uitgebreid worden tot 8u.
In deze studierichting klimt het onderwijs in de wiskunde naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie.
Dit gebeurt via de vakken algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening.

Leerlingenprofiel